quality

การประกันความใช้ได้ของผล
แผนการเฝ้าระวังอาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้ หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
a) การใช้วัสดุอ้างอิง
b)ใช้เครื่องมือทางเลือกอื่นที่ผ่านการสอบเทียบ และให้ผลมีความสอบกลับได้ของการวัด
c)ตรวจสอบ Funciton การทำงานของเครื่องมือ
d) การใช้ Check standard หรือ Working standard ร่วมกับการบันทึกใน Control chart
e) การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน สำหรับเครื่องมือวัด
f) ทำการทดสอบซ้ำ หรือสอบเทียบซ้ำวิธีเดียวกัน หรือวิธีที่แตกต่างกัน
g) การทดสอบ/ สอบเทียบใหม่ต้องใช้ตัวอย่างที่เก็บไว้
h)การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดที่แตกต่างกัน
i) การทบทวนรายงานผล
j) การเปรียบเทียบผลภายในห้องปฏิบัติการ
k) การทดสอบเทียบ blind sample

readmore

 46825074 2239790132923703 2856090841670221824 n

หลายวันก่อนผมได้พูดถึงการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี method variation ที่สามารถใช้กับการทำ inter lab. ก็ได้โดยการนำมาเปรียบเทียบโดยใช้สูตร. EN Ratio. ซึ่งหลายคนสงสัยว่าคิดอย่างไร 

วันนี้ขอนำเสนอสูตรตามรูปข้างนะครับ. 
ขอขยายความให้ครับว่าแต่ละตัวคืออะไร
Mean Lab. คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากแลปท่าน. 
Mean Ref คือความเฉลี่ยที่ได้จากแลปอ้างอิงที่ท่านส่งไปสอบเทียบ
U Lab คือค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบของแลปท่าน
U Ref. คือต่าความไม่แน่นอนของแลปอ้างอิงที่ส่งไปสอบเทียบ

ผลออกมาต้องไม่เกิน 1 ครับ

ปล. ค่า Mean. อาจจะใช้ค่าแก้หรือค่าผิดพลาดก็ได้ 
อ้อใช้ได้กับการสอบเทียบเท่านั้น

k02

    ผมได้แชร์ความรู้เป็นไกน์ไลน์เรื่องการจัดการเครื่องมือวัดที่มี 4 อย่างที่ต้องทำ หลายท่านไลน์มาสอบถามว่าให้ช่วยขยายความให้หน่อยครับ ก็เลยอยากจะมาแบ่งบันความรู้.ให้ไปเลย


1 Calibration การสอบเทียบ. ให้เราจัดแบ่งเครื่องให้เรียบร้อยแล้วว่าเครื่องไหนบ้างต้องสอบเทียบ ซึ่งอาจจะสอบเทียบภายในเองหรือส่งสอบเทียบจากภายนอกก็ได้ขึ้นอยู่กับท่าน (อย่าลืมนะนะครับคำว่าสอบเทียบ ต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนทุกครั้ง uncertainty. เมื่อไรคุณไม่ได้รายงานค่าความไม่แน่นอน. จะเรียกว่าเช็คนะครับ

2. Verification การทวนสอบ คือการตรวจสอบเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว ว่าผ่านเกณฑ์การยอมหรือไม่. ถ้าไม่ป่านคุณจะจัดการอย่างไรต่อกับเครื่องมือนั้นๆ

3. Intermediate check การทำการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างรอรอบสอบเทียบในครั้งต่อไป เป็นการตรวจว่าเครื่องมือยังใช้งานได้ตลอดเวลาไม่หลุดเกณฑ์ที่ตั้งไว้. คุณอาจจะทำทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน หรือแล้วแต่ท่านจะกำหนด

4. Maintenace การบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และได้รู้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อค่าได้อย่างรวดเร็วได้แก้ไขทันท่วงที

ดังนั้นแล้ว 4 ข้อนี้ทุกท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้าทุกท่านทำตามขั้นตอนนี้ผมรับรองว่าเครื่องทือของท่านจะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับ

 

k01

 Method Validation ทำเมื่อใด

Validation ประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบเพื่อดูว่า
1) วิธีทดสอบที่ใช้ให้ ผลตอบสนองต่อสารที่่ต้องการทดสอบอย่างไร

2) วิธ๊ทดสอบที่ใช้ สามารถให้ระดับผลการทดสอบของค่า trueness, detection limits และ uncertainty ตามที่ต้องการ

3) ความสัมพันธ์ของปริมาณสารกับการตอบสนองของเครื่องมือเป็นแบบเชิงเส้น

การตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีทดสอบจะบอกใหทราบว่าวิธีทดสอบจะตอบสนองต่อตัวอย่าง อย่างไรภายใต้สภาวะการทดลองและเครื่องมือที่มีอยู่

วิธีทดสอบที่เลือกใช้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่ให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุดแต่จะต้องให้ผลการทดสอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้รับบริการ หากเลือกวิธีทดสอบได้แล้ว จะทำการทวนสอบก่อนการใช้งานจริง
การทวนสอบ(Verification) เป็นการทดสอบความใช้ได้ของวิธี เพื่อยืนยันความเป็นไปตามขอกำหนดที่ระบุไว้ในวิธีทดสอบ ( การทวนสอบสามารถทำได้โดยการทำ Inter Lab ก็ได้นะครับ )

ต้องทำการ validate เมื่อใด

1) วิธีการทดสอบที่ไม่ใช่วิธีมาตรฐาน (Non-standard methods) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับวิธีการทดสอบที่ไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่ได้รับการ validated แล้วต้องทำการบันทึกเป็นหลักฐาน ต้องทำการ validate ใหม่ตามความเหมาะสม หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อผลการทดลอง โดยเริ่มจาก
- ทำการทวนสอบประสิทธิภาพของวิธี (performance verification) 
- ถ้าผลการทำ performance verification ไม่น่าพอใจอาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีอีกคร้ัง (re-validation)
2) วิธีการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (Laboratorydesigned & develop methods) 
3) วิธีมาตรฐาน แต่ใช้วิธีนอกขอบข่ายที่กำหนด (Standard methods used outside of their intended scope) เช่น การวิเคราะห์สารอื่นที่นำวิธีไปใช้
4) วิธีมาตรฐาน แต่มีการขยายหรือดัดแปลงวิธีมาตรฐาน (Amplifications and modifications of standard methods) เช่น วิเคราะห์สารตัวใหม่ วิเคราะห์สารในตัวกลางใหม่ วิเคราะห์สารที่ระดับความเข้มข้นต่ำมาก ๆ ใช้สารตัวอย่างปริมาณน้อยมาก

ซึ่งมีหลายท่านถามต่อว่า ถ้าแบบนี้ ต้องทำ method validation ใหม่หรือไม่

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของวิธี ต้องทำการ re-validate ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
- การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องทำการ validate ใหม่ 
- หลังการเปลี่ยนเครื่องมือหลัก ต้องทำ system suitability checks ซึ่งผลที่ได้จะบ่งบอกว่าต้องทำการ re-validation หรือไม่

readmore

 k03

 ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้
1. เปรียบเทียบอยางต่อเนืองเป็นลูกโซ่ จากผู้ใช้งานเครืองมือวัดกลับ ไปสู่มาตรฐานทีผู้เกียวข้องยอมรับ ซึงโดยทัวไป คือ มาตรฐานระหว่างชาติ หรือ มาตรฐานแห่งชาติ
2. มีความไม่แน่นอนของการวัด โดยจะต้องคํานวณตามวิธีทีกาหนด และรายงานค่า เพือให้สามารถคํานวณความไม่แน่นอนรวมของทุกขั้นตอนได้
3. ทําเป็นเอกสาร จะต้องทําตามวิธีดําเนินการทีเป็นเอกสาร และเป็นทียอมรับโดยทัวไป อีกทั้งผลของการเปรียบเทียบต้องทําเป็นเอกสารเช่นกัน 
4. มีความสามารถ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ เช่น จนท.สอบเทียบ , เครืองมือมาตรฐาน , สภาวะแวดล้อม เป็นต้น หรือแสดงด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. สามารถอ้างถึง SI Unit 
6. ช่วงระยะเวลาระหว่างการสอบเทียบ การสอบเทียบจะต้องกระทําซ้ำ ตามช่วงเวลาทีเหมาะสม และระยะของช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับหลายๆตัวแปร เช่น ความถีของการใช้งาน การนําไปใช้ ความเสถียรของเครืองมือ

 

การทำ Intermediate check ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

        เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเกจบล็อกตามข้อกำหนดใน ISO 3650 ข้อ 6.2.4 พบว่า ค่าความคงตัวต่อปี (Dimensional stability/year) มีค่าเท่ากับ 0.02 μm + 0.5 × 10-6 × l สำหรับเกจบล็อกเกรด K และ 0 และมีค่าไม่เกิน0.05 μm + 0.5 × 10-6 × l สำหรับเกจบล็อกเกรด1 และ 2 ซึ่งมีค่าการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดละเอียดทั่วๆไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาค่าจากผลการสอบเทียบประจำปีที่ผ่านมาว่า มีค่าความเบี่ยงเบนจากค่ากลาง (Deviation from central length) และค่าผันแปรของความยาว (Variation of length) แตกต่างกันเกินเกณฑ์การยอมรับได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นในการทำ Intermediate check ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถทำได้ด้วยการวัด ความเรียบบนผิวหน้าของเกจบล็อกด้วยออปติคอลแฟลต (Optical flat) วิธีการทำคือ ประกบเกจบล็อกเข้ากับ แผ่นออปติคอลแฟลต เมื่อเราออกแรงกดเพียงเล็กน้อยและสังเกตดูบนผิวหน้าของเกจบล็อกผ่านแผ่นออปติคอลแฟลตจะต้องไม่พบริ้ว (Fringe) ของการแทรกสอดของแสงเลย ลักษณะเช่นนี้เราสามารถประมาณการได้ว่าผิวหน้าของเกจบล็อกมีความเรียบไม่เกิน 0.1 μm ตามข้อกำหนด ISO 3650 ข้อ 8.2

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้แผ่นออปติคอลแฟลตวัดความเรียบบนผิวหน้าของเกจบล็อกแทนที่จะต้องซื้อเครื่องมือมาตรฐานขั้นสูงขึ้นไป ที่มีราคาแพง มากๆ เพื่อมาทำ Intermediate check อย่างเดียว จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับ โดยทั่วไป

 
 MC

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆอย่างแพร่หลาย นิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียด

เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือ เรื่องของการสอบเทียบ

 

 

 235426

การเลือกสถานทีในการส่งเครืองมือวัดไปสอบเทียบ

      หากเราต้องการเลือกสถานที่สอบเทียบเครืองมือวัด เราจะมีเกณฑ์หรือพิจารณา จากอะไรได้บ้างวาสถานที่สอบเทียบนั้น มีความน่าเชื่อถือและเราจะเรียกร้องขอดูเอกสาร หรือหลักฐานใดบ้างจากสถานที่สอบเทียบเครื่องมือวัดนั้น ๆ พิจารณาได้จากหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น
1. สถานที่นั้นได้รับการรับรองจากองศ์กร หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แล้ว
2. สถานที่นั้นมีชือเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงการ ถ้าไม่รู้จักกันให้ถามเพือนในโรงงานอื่นซึงต้องมีผู้รู้จักบ้าง
3. ในขณะทีเข้าไปติดต่อได้เห็นสถานที่สะอาด มีเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรพร้อม เพื่อการทํางานอยางเป็นกิจจะลักษณะ
4. สําหรับเอกสารที่ควรจะดูเช่น ใบรับรอง , รายชื่อเครื่อง , Calibration traceability และรายละเอียดอื่น ๆ นั้น สถานที่ซึ่งพร้อมให้บริการมักจะแสดงให้ เห็นอยูที่บอร์ดหรือในทีซึ่่งสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องขอ แต่ถ้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แสดงไว้ก็มีสิทธิ์สอบถามได้
5. ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การสอบกลับของเครื่องมือมาตรฐาน ซึ่ง สามารถสอบกลับไปถึงระดับ SI Unit หรือไม่ ตลอดจนสอบกลับไปยังวิธีการ สอบเทียบ และตัวบุคลากรสอบเทียบ 

 

or line footer

บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

206/10 , 206/11 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 074 300435 , 082-7320129 , 082-7320130

000014531
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด